उत्कृष्ट गाउँपालिका छनौटका लागि प्रश्नावली २०८०

प्रश्नावली समीक्षा र सुधार

पहिले भरिएको प्रश्नावली समीक्षा गर्न र सच्याउनको लागि तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।

Review


प्रश्नावली भर्नुहोस्

प्रश्नावली भर्नको लागि तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस्


नतिजा हेर्नुहोस्

नतिजा हेर्नको लागि तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस्